Floral

باشگاه مشتریان

فروشگاه اینترنتی ابزارخانه رونیکس،به پاس خرید مشتریان ،باشگاه مشتریان خود را راه اندازی کرده است.هر 50000 تومان خرید معادل یک امتیاز محاسبه می شود.مشتریان بر اساس امتیاز کسب شده در چهار سطح قرار می گیرند ومتناسب با سطحی که در آن قرار گرفته اند از امکانات و مزایای ویژه ای بهره مند می شوند.

نحوه استفاده از امتیازات