حذف همه

کل محصولات : 22 محصول

میخ تی شانه ای 6.2 سانت T62 مازند

41,000 تومان

میخ تی شانه ای 5.5 سانت T55 مازند

37,000 تومان

میخ تی شانه ای 5 سانت T50 مازند

33,000 تومان

میخ تی شانه ای 4.4 سانت T44 مازند

30,000 تومان

میخ تی شانه ای 3.8 سانت T38 مازند

27,500 تومان

میخ تی شانه ای 3.2 سانت T32 مازند

24,000 تومان

میخ تی شانه ای 2.5 سانت T25 مازند

39,000 تومان

میخ تی پو 5 سانت FT50 تینا فلز

33,000 تومان

میخ تی پو 4.5 سانت FT45 تینا فلز

31,500 تومان

میخ تی پو 3.2 سانت FT32 تینا فلز

22,000 تومان

میخ اسکا 2.5 سانت F25 تینا فلز

20,000 تومان

میخ تی پو 3.8 سانت F38 تینا فلز

26,000 تومان

میخ اسکا 5 سانت F50 تینا فلز

39,500 تومان

میخ اسکا 4 سانت F40 تینا فلز

33,000 تومان

میخ اسکا 3.5 سانت F35 تینا فلز

28,000 تومان

میخ اسکا 2 سانت F20 تینا فلز

17,500 تومان

میخ اسکا 1.5 سانت F15 تینا فلز

15,000 تومان

میخ و چاشنی سایز 4.7 بتن RH-8047 رونیکس

84,000 تومان

میخ و چاشنی سایز 4.2 بتن RH-8042 رونیکس

82,000 تومان

میخ و چاشنی سایز 3.7 بتن RH-8037 رونیکس

74,000 تومان

میخ و چاشنی سایز 3.2 بتن RH-8032 رونیکس

66,000 تومان

میخ اسکا 3 سانت F30

45,000 تومان