حذف همه

کل محصولات : 19 محصول

میخ تی شانه ای 6.2 سانت T62 مازند

42,000 تومان

میخ تی شانه ای 5 سانت T50 مازند

34,000 تومان

میخ تی شانه ای 4.4 سانت T44 مازند

31,000 تومان

میخ تی شانه ای 3.8 سانت T38 مازند

28,500 تومان

میخ تی شانه ای 3.2 سانت T32 مازند

25,000 تومان

میخ تی شانه ای 2.5 سانت T25 مازند

40,000 تومان

میخ تی پو 5 سانت FT50 تینا فلز

33,000 تومان

میخ اسکا 2.5 سانت F25 تینا فلز

23,000 تومان

میخ تی پو 3.8 سانت F38 تینا فلز

26,000 تومان

میخ اسکا 5 سانت F50 تینا فلز

75,000 تومان

میخ اسکا 4 سانت F40 تینا فلز

66,000 تومان

میخ اسکا 3.5 سانت F35 تینا فلز

60,000 تومان

میخ اسکا 2 سانت F20 تینا فلز

35,000 تومان

میخ اسکا 1.5 سانت F15 تینا فلز

17,300 تومان

میخ و چاشنی سایز 4.7 بتن RH-8047 رونیکس

86,000 تومان

میخ و چاشنی سایز 4.2 بتن RH-8042 رونیکس

85,000 تومان

میخ و چاشنی سایز 3.7 بتن RH-8037 رونیکس

74,000 تومان

میخ و چاشنی سایز 3.2 بتن RH-8032 رونیکس

70,000 تومان

میخ اسکا 3 سانت F30

45,000 تومان