حذف همه

کل محصولات : 175 محصول

میخ تی شانه ای 6.2 سانت T62 مازند

41,000 تومان

میخ تی شانه ای 5.5 سانت T55 مازند

37,000 تومان

میخ تی شانه ای 5 سانت T50 مازند

33,000 تومان

میخ تی شانه ای 4.4 سانت T44 مازند

30,000 تومان

میخ تی شانه ای 3.8 سانت T38 مازند

27,500 تومان

میخ تی شانه ای 3.2 سانت T32 مازند

24,000 تومان

میخ تی شانه ای 2.5 سانت T25 مازند

39,000 تومان

میخ تی پو 5 سانت FT50 تینا فلز

33,000 تومان

میخ تی پو 4.5 سانت FT45 تینا فلز

31,500 تومان

میخ تی پو 3.2 سانت FT32 تینا فلز

22,000 تومان

میخ اسکا 2.5 سانت F25 تینا فلز

20,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/4

13,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/4

13,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/6

13,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/6

13,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/8

11,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/8

11,000 تومان

سوزن منگنه 530/12 تینافلز

13,000 تومان

مته 3.5 بلند RH_5535 رونیکس

4,500 تومان

مته 3 بلند RH_5530 رونیکس

4,000 تومان

مته کبالت 1 میلی متری 5% ولف

2,000 تومان

مته کبالت 2 میلی متری 5% ولف

2,500 تومان

مته کبالت 3.5 میلی متری 5% ولف

6,000 تومان

مته کبالت 4.2 میلی متری 5% ولف

8,000 تومان