حذف همه

کل محصولات : 121 محصول

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/4

12,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/6

12,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/8

10,000 تومان

مته 3.5 بلند RH_5535 رونیکس

4,500 تومان

مته 3 بلند RH_5530 رونیکس

4,000 تومان

مته کبالت 1 میلی متری 5% ولف

2,000 تومان

مته کبالت 2 میلی متری 5% ولف

2,500 تومان

مته کبالت 3.5 میلی متری 5% ولف

6,000 تومان

مته کبالت 4.2 میلی متری 5% ولف

8,000 تومان

مته کبالت 5.5 میلی متری 5% ولف

12,800 تومان

مته کبالت 11.5 میلی متری 5% ولف

65,000 تومان

مته کبالت سایز 9.5 رونیکس RH_5519

36,000 تومان

باتری 8614 رونیکس

290,000 تومان

ست مته ترکیبی آهن و بتن 9 عددی RH-5585 رونیکس

60,000 تومان

ست مته آهن 10-1 میلی متری RH-5581 رونیکس

125,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/16

10,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/14

10,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/12

10,000 تومان

سوزن منگنه مبلی بست آلفا 80/10

10,000 تومان

مته کبالت 10 میلی متری 5% ولف

55,000 تومان

مته کبالت 9 میلی متری 5% ولف

38,000 تومان

مته کبالت 8 میلی متری 5% ولف

29,000 تومان

مته کبالت 6 میلی متری 5% ولف

14,500 تومان

مته کبالت 5 میلی متری 5% ولف

11,000 تومان